مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر مهریز • شورای اسلامی شهر مهریز

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر مهریز


مدیر سایت    ۱۳ دی ۱۳۹۴     یادداشت    0 نظر    Views: 1756       

استاندار محترم و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان یزد\r\n\r\nدر اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲، طرح جامع شهر مهریز را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۱۰/ ۴/ ۱۳۹۱ در شورای برنامه ریزی و توسعه استان یزد به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:۱ ـ افق طرح با حفظ سطوح، سرانه و جمعیت پیشنهادی به میزان ۳۶۱۱۲ نفر به سال ۱۴۰۵ افزایش یابد.۲ ـ حرایم قنات ها و سایر حرایم در نقشه کاربری های پیشنهادی لحاظ گردد و باغات و اراضی زراعی لبه های محدوده شهر از محدوده شهر خارج گردد و باغات و اراضی زراعی داخل شهر در صورت عدم امکان خروج به عنوان اساس طرح لحاظ گردد و هرگونه ساخت و ساز در این محدوده ها تابع ماده ۱۴ قانون زمین شهری خواهد بود. اراضی مسکونی جنوب غرب شهر (جنوب ورزشی و تأسیسات شهری) از محدوده شهر خارج و خط محدوده بر لبه معبر شمالی ـ جنوبی مجاور منطبق گردد و همچنین دامداری ها و اراضی بایر ضلع جنوب شرقی حذف و از محدوده شهر خارج و خط محدوده در این بخش به لبه مسکونی موجود منطبق شود. گورستان های موجود شهر به عنوان فضای سبز در نقشه کاربری پیشنهادی لحاظ شود (به نظر نماینده سازمان حفاظت محیط زیست در صورت امکان حفظ شود.۳ ـ با توجه به نقش گردشگری و وجود بافت های تاریخی در بخش پیشنهادات تهیه طرح موضعی برای محور سواره ـ پیاده مورد تأکید قرار گیرد.۴ ـ رینگ پیشنهادی در غرب شهر با توجه به عدم وجود دلایل فنی و توجیه لازم و نیز احتمال ایجاد زمینه توسعه ناهمگون و تأثیرات کالبدی حذف شود.۵ ـ نقشه منطقه بندی حریم مطابق بند ۸ مصوبه ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب مورخ ۱۰/ ۸/ ۱۳۷۸ و بند ۷ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر صدهزار نفر به شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب ۱۵/ ۵/ ۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ ۱۰/ ۳/ ۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری های شهر و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد و در نقشه پهنه بندی حریم آثار تاریخی موجود در حد نشانه گذاری مشخص گردد و حرایم راه و محدوده های روستاهای واقع در حریم نیز تدقیق گردند.۶ ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۶۳ شورای عالی شهرسازی و معماری و آستانه مغایرت های اساسی بر اساس تبصره یک ذیل ماده ۴۴ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد.مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می گردد.این طرح براساس جمعیت پیش بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۴۰۰) معادل ۳۶۱۱۲ نفر در محدوده ای به وسعت ۲۲۲۷ هکتار شامل کاربری های مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۲/۱۶ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۶۷۰۴ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسیده بود.ضروری می داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه های ذی ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر مهریز بیش از پیش فراهم گردد.خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی ربط رسانیده شود.همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد. \r\n\r\nمعاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی\r\n\r\n 


ر تاریخ سرزمین کهن مهریز، باغ شهر استان یزد و دیار مهر و مهرورزی؛ پویندگی و توانمندی قرین پایداری و پایندگی بوده است. زندگی مردمش را از دیرباز هم بر نقش و نگار طاق و رواق و شبستان و ایوان می بینیم و هم نوشته ها و نگاشته های روی خشت ها و تخته سنگ ها و طومارها و اوراق کتاب ها . فضای فرهنگی و معنوی این سرزمین را از همان آغاز راه گوهری ارزشمند می یابیم و طبیعتش را برخوردار از همه مواهب و ذخایرخدادادی. ساکنانش نه تنها دوستدار طبیعت اند که زندگی را در دل آن سامان داده اند و با آهنگ جاودانی و همیشگی طبیعت همساز ساخته اند و نقش این طبیعت و شگفتی هایش به دست آنان بر سنگ و فلز و چوب به جای مانده و فرآورده های هنری اعجاب آوری را پدیدآورده است.