پاسخگویی به مراجعین مردمی • شورای اسلامی شهر مهریز

پاسخگویی به مراجعین مردمی


مدیر سایت    ۳ تیر ۱۳۹۵     گزارش تصویری    0 نظر    Views: 78       

پنجشنبه مورخ سوم تیرماه ۱۳۹۵\r\n پاسخگویی به مراجعین مردمی و شهروندان\r\n  برای پیگیری تسریع در طرح احداث بلوار شهید صدوقی

\r\n

\r\n

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n


ر تاریخ سرزمین کهن مهریز، باغ شهر استان یزد و دیار مهر و مهرورزی؛ پویندگی و توانمندی قرین پایداری و پایندگی بوده است. زندگی مردمش را از دیرباز هم بر نقش و نگار طاق و رواق و شبستان و ایوان می بینیم و هم نوشته ها و نگاشته های روی خشت ها و تخته سنگ ها و طومارها و اوراق کتاب ها . فضای فرهنگی و معنوی این سرزمین را از همان آغاز راه گوهری ارزشمند می یابیم و طبیعتش را برخوردار از همه مواهب و ذخایرخدادادی. ساکنانش نه تنها دوستدار طبیعت اند که زندگی را در دل آن سامان داده اند و با آهنگ جاودانی و همیشگی طبیعت همساز ساخته اند و نقش این طبیعت و شگفتی هایش به دست آنان بر سنگ و فلز و چوب به جای مانده و فرآورده های هنری اعجاب آوری را پدیدآورده است.