کمیسیون ها • شورای اسلامی شهر مهریز

کمیسیون ها


مدیر سایت    ۲۹ فروردین ۱۳۹۸         0 نظر    Views: 79       

کمیسیون عمران:

رئیس کمیسیون مهدی زارع بیدکی
عضو کمیسیون علیرضا ابوئی
عضو کمیسیون محمدرضا زارعیان

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی:

رئیس کمیسیون سید مصطفی محسن زاده
عضو کمیسیون زهرا دهقانی زاده
عضو کمیسیون مهدی زارع بیدکی

کمیسیون خدمات شهری:

رئیس کمیسیون سید مصطفی محسن زاده
عضو کمیسیون مهدی زارع بیدکی
عضو کمیسیون زهرا دهقانی زاده

در تاریخ سرزمین کهن مهریز، باغ شهر استان یزد و دیار مهر و مهرورزی؛ پویندگی و توانمندی قرین پایداری و پایندگی بوده است. زندگی مردمش را از دیرباز هم بر نقش و نگار طاق و رواق و شبستان و ایوان می بینیم و هم نوشته ها و نگاشته های روی خشت ها و تخته سنگ ها و طومارها و اوراق کتاب ها . فضای فرهنگی و معنوی این سرزمین را از همان آغاز راه گوهری ارزشمند می یابیم و طبیعتش را برخوردار از همه مواهب و ذخایرخدادادی. ساکنانش نه تنها دوستدار طبیعت اند که زندگی را در دل آن سامان داده اند و با آهنگ جاودانی و همیشگی طبیعت همساز ساخته اند و نقش این طبیعت و شگفتی هایش به دست آنان بر سنگ و فلز و چوب به جای مانده و فرآورده های هنری اعجاب آوری را پدیدآورده است.