جلسات شورا • شورای اسلامی شهر مهریز

جلسات شورا

\r\n\r\nدویست و هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر مهریز، بصورت فوق العاده از ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه […]

 Views: 108

دویست و هفتادمین جلسه شورای اسلامی شهر مهریز، از ساعت ۱۷ روز یک شنبه مورخ ۱۴ شهریورماه ۱۳۹۵ با تلاوت […]

 Views: 133

دویست و شصت و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر مهریز، بصورت فوق العاده از ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه […]

 Views: 122

دویست و شصت و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر مهریز، از ساعت ۱۸ روز یک شنبه مورخ ۷ شهریورماه ۱۳۹۵ […]

 Views: 86

دویست و شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر مهریز، بصورت فوق العاده از ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه […]

 Views: 79

دویست و شصت و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر مهریز، از ساعت ۱۸ روز یک شنبه مورخ ۳۱ مردادماه ۱۳۹۵ […]

 Views: 67

دویست و شصت و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر مهریز، بصورت فوق العاده، از ساعت ۱۸ روز یک شنبه مورخ […]

 Views: 78

دویست و شصت و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر مهریز، از ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه مورخ ۲۱ مردادماه […]

 Views: 123

دویست و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر مهریز، بصورت فوق العاده، از ساعت ۱۸ روز یک شنبه مورخ […]

 Views: 56

دویست و شصت و دومین جلسه شورای اسلامی شهر مهریز، بصورت فوق العاده از ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه […]

 Views: 59

دویست و شصت و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر مهریز، بصورت فوق العاده، از ساعت ۱۸ روز یک شنبه مورخ […]

 Views: 47

دویست و شصتمین جلسه شورای اسلامی شهر مهریز از ساعت ۸:۳۰ صبح روز پنج شنبه مورخ ۷ مردادماه ۱۳۹۵ با […]

 Views: 48

دویست و پنجاه و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر مهریز بصورت فوق العاده از ساعت ۸:۳۰ صبح روز پنج شنبه […]

 Views: 58

دویست و پنجاه و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر مهریز، بصورت فوق العاده، از ساعت ۱۸ روز یک شنبه مورخ […]

 Views: 76

دویست و پنجاه و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر مهریز، از ساعت ۸:۳۰ صبح روز پنج شنبه مورخ ۲۴ تیرماه […]

 Views: 51

دویست و پنجاه و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر مهریز، بصورت فوق العاده، از ساعت ۱۴:۳۰ روز سه شنبه مورخ […]

 Views: 67

شورای اسلامی شهر مهریز

در تاریخ سرزمین کهن مهریز، باغ شهر استان یزد و دیار مهر و مهرورزی؛ پویندگی و توانمندی قرین پایداری و پایندگی بوده است. زندگی مردمش را از دیرباز هم بر نقش و نگار طاق و رواق و شبستان و ایوان می بینیم و هم نوشته ها و نگاشته های روی خشت ها و تخته سنگ ها و طومارها و اوراق کتاب ها . فضای فرهنگی و معنوی این سرزمین را از همان آغاز راه گوهری ارزشمند می یابیم و طبیعتش را برخوردار از همه مواهب و ذخایرخدادادی. ساکنانش نه تنها دوستدار طبیعت اند که زندگی را در دل آن سامان داده اند و با آهنگ جاودانی و همیشگی طبیعت همساز ساخته اند و نقش این طبیعت و شگفتی هایش به دست آنان بر سنگ و فلز و چوب به جای مانده و فرآورده های هنری اعجاب آوری را پدیدآورده است.